Vedtægter

Vedtægter for
FAABORG SKAKKLUB af 6 oktober 1925
Klubbens navn er Faaborg Skakklub
Dens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune
Klubben skal være medlem af Fyns Skak Union og Dansk Skak Union.
§2
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskab til og interesse for skakspillet.
Alle skakinteresserede kan optages som medlemmer.

Et medlemsskab, for medlemmer, der er DSU medlem i anden klub.
Medlemsskab give adgang til at deltage i klubbens aktiviteter – dog ikke holdskak.
Kontingent er det, der er tilbage til klubben, fratrukket DSU og FSU medlemskaber.

Passive medlemmer kan optages der giver ret til deltagelse i klubbens sociale aktiviteter.

Kontingenter fastsættes af den årlige generalforsamling.
Kontingenter opkræves i 4. kvartal.

Udmeldelse kan ske med virkning fra udgang af et kvartal, når dette er meddelt klubbens kasserer senest før udgang af kvartalets anden måned.
§3
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Medlemmer til bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at i der i lige år vælges 3 og i ulige år 2 medlemmer til bestyrelsen.
Formanden som skal være myndig, vælges direkte af generalforsamlingen i lige år. Juniorer kan indvælges i bestyrelsen, men flertallet i bestyrelsen skal bestå af myndige personer.
På første møde konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og kasserer og fordeler relevante ansvarsområder mellem sig.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål,
og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3/5 af denne er tilstede.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder finder sted efter behov, dog mindst 1 gang om året. Bestyrelsen kan ikke stifte gæld uden mandat fra medlemmerne på den årlige generalforsamling.
§4
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der kan stemmes personligt, ikke ved fuldmagt.
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og der indkaldes hertil med mindst 2 ugers varsel med følgende:
DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomme forslag.
  For at komme til afstemning skal eventuelle forslag være bestyrelsen i
  hænde 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. 7. Valg af revisor og suppleant.
 6. Eventuelt.
  Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som for den ordinære.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen anser det for nødvendig, eller såfremt 25% af klubbens medlemmer skriftligt til formanden fremsender begæring herom med angivelse af dagsorden.
  I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.
  Ved generalforsamlingen tages alle beslutninger ved simpelt flertal.
  Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Afstemningen foretages ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen ønsker, eller forsamlingen vedtager skriftlig afstemning.
  §5
  Klubbens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts
  Revisorerne har til enhver tid adgang til at gennemgå regnskaberne.
  §6
  Alt andet spil end skak er forbudt i klubbens lokaler på de vedtagne klubaftner.
  §7
  Bestyrelsen bør i videste udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.
  §8
  Forandringer i klubbens love kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
  §9
  Opløsning af klubben kan kun ske ved 2 på hinanden følgende med 14 dages mellemrum, indkaldte generalforsamlinger med 3⁄4 flertal for forslaget.
  Skulle klubben ophøre at bestå, fordeles dens eventuelle midler og materialer til eventuelle andre skakklubber i Faaborg-Midtfyns kommune. Forefindes ikke andre skakklubber i kommunen tilfalder klubbens midler og materialer Fyns Skak Union.
  Disse love er vedtaget på Faaborg Skakklubs generalforsamling den 27. april 2015 med ændringer vedtaget på generalforsamling den 21. juni 2021.