Vedtægter

VEDTÆGTER
Vedtægter for: FAABORG SKAKKLUB af 6. oktober 1925.
§1
Klubbens navn er: Faaborg Skakklub.
Klubbens hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune.
Klubben skal være medlem af Fyns Skak Union (FSU) og Dansk Skak Union (DSU).
§2
Klubbens formål er at udvikle og fremme kendskabet til og interessen for skakspillet.
Alle skakinteresserede kan optages som medlemmer.
Passive medlemmer kan optages mod kontingent – medlemskabet giver ret til deltagelse i klubbens sociale aktiviteter.
Medlemskab for medlemmer, der er DSU-medlem i en anden klub: Et sådant medlemskab giver adgang til at deltage i klubbens aktiviteter – dog ikke holdskak og
pokalskak. Kontingentet for et sådant medlemskab er det samme som for passivt medlemskab.
Kontingenter fastsættes af den årlige generalforsamling, og er gældende for det efterfølgende kalenderår.
Kontingenter opkræves forud i 4. kvartal.
Udmeldelse kan ske med virkning fra udgangen af et kvartal, når dette er meddelt klubbens kasserer senest før udgangen af kvartalets anden måned.
§3
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsens formand, som skal være myndig, vælges direkte af generalforsamlingen i lige år.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen, således at der hvert år vælges 2 medlemmer.
Juniorer kan indvælges i bestyrelsen, men flertallet i bestyrelsen skal bestå af myndige personer. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og kasserer, og fordeler relevante ansvarsområder mellem sine
medlemmer.
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål.
Bestyrelsen træffer alle bestemmelser vedrørende klubbens virksomhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3/5 af denne er til stede.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder finder sted efter behov, dog mindst 1 gang om året ud over det konstituerende møde.
Bestyrelsen kan ikke stifte gæld uden mandat fra medlemmerne på den årlige generalforsamling.
§4
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, ikke ved fuldmagt.
På den årlige generalforsamling vedtages alle andre beslutninger end vedtægtsændringer ved simpelt flertal (se §9).
Afstemning foretages ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen ønsker, eller forsamlingen vedtager, skriftlig afstemning.
Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.
For at komme til behandling og afstemning skal eventuelle forslag være bestyrelsen i hænde 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og der indkaldes hertil med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.
DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent.
  2 Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
 2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.
 3. Fastsættelse af kontingenter.
 4. Indkomne forslag, herunder forslag fra bestyrelsen.
 5. Valg af formand (kun i lige år), 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.
  §5
  Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som for den ordinære. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen anser det for nødvendigt,
  eller såfremt 25% af klubbens medlemmer skriftligt til formanden fremsender begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den
  ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse. Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal.
  §6
  Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
  Revisor har til enhver tid adgang til at gennemgå regnskaberne.
  §7
  Alt andet spil end skak er forbudt i klubbens lokaler på de vedtagne klubaftener.
  §8
  Bestyrelsen bør i videst mulig udstrækning sørge for, at der afholdes turneringer, som er tilgængelige for alle klubbens medlemmer.
  §9
  Forandringer i klubbens vedtægter kan kun ske på den årlige generalforsamling, og kun når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
  §10
  Opløsning af klubben kan kun ske ved 2 på hinanden følgende med 14 dages mellemrum indkaldte generalforsamlinger med 3/4 flertal for forslaget.
  Skulle klubben ophøre med af bestå, fordeles dens eventuelle midler og materialer til eventuelle andre skakklubber i Faaborg-Midtfyn kommune.
 • Forefindes ikke andre skakklubber i kommunen, tilfalder klubbens midler og materialer Fyns Skak Union.

Disse vedtægter er vedtaget på Faaborg Skakklubs generalforsamling, den 24. april 2023.